گفتگو با پدر 6 قلوهای کرجی

شش قلوهای کرجی هم اکنون در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند مادر آنها از بیمارستان مرخص شد.سپاه استان البرز به پدر شش قلوها کمک اهدا کرد.استاندار البرز نیز به این پدر جوان قول مساعدت داده است .