احیای امید با کمک به خیریه ها

موسسه خیریه کودکان فرشته اند از جمله موسسات خیریه تهران است که یه عالمه آدم معمولی اما با همت عالی دور هم جمع شدن تا شاید بتوانند قدری از سختی این روزهای هموطنان رو به دوش بکشند و این احساس رو ایجاد کنند که هنوز امیدی هست !
https://koodakancharity.ir/attract-philanthropists/