عذرخواهی فراستی برای خواندن پُر اشتباهِ شاهنامه

مسعود فراستی به دلیل خواندن بخشی از شاهنامه در برنامه «کتاب باز» که همراه با انواع اشتباهات ادبی بود از مخاطبان عذرخواهی کرد