تصاویر زیبای طوطی دریایی

طوطی دریایی به سه گونهٔ کوچک از تیرهٔ ماهی‌گیرکان اطلاق می‌شود که در طول فصل تولیدمثل دارای منقاری به رنگ روشن می‌باشد. این پرندگان دریایی در سواحل زندگی کرده و غذا را در درجهٔ اول با شیرجه زدن به درون آب به‌دست می‌آورند.