کوچک مقیاس کردن خروجی های مدل چرخش عمومی جو (GCM) جهت بررسی آثار تغییر اقلیم بر رخدادهای آتی بارش جنوب ایران

کوچک مقیاس کردن خروجی های مدل چرخش عمومی جو (GCM) جهت بررسی آثار تغییر اقلیم بر رخدادهای آتی بارش جنوب ایران----
https://download-thesis.com/product/%da%a9%d9%88%da%86%da%a9-%d9%85%d9%82%db%8c%d8%a7%d8%b3-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%af%d9%84-%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%b4-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85/