دانلود نسخه خطی منظومه کمیاب الكواكب الدُرِّيّة في مدح خير البريّة (تخمیس قصیده بردیه) مکتوب در 767 قمری

دانلود نسخه خطی منظومه کمیاب الكواكب الدُرِّيّة في مدح خير البريّة (تخمیس قصیده بردیه) مکتوب در 767 قمری
دانلود نسخه خطی منظومه کمیاب الكواكب الدُرِّيّة في مدح خير البريّة (تخمیس قصیده بردیه) مکتوب در 767 قمری
الكواكب الدُرِّيّة في مدح خير البريّة تخمیسی است عربی از ناصرالدين محمد الفيومي بر قصیده مشهور بردیه از شیخ بوصیری در مدح حضرت رسول اکرم(ص) این نسخه نایاب در سال 727 هجری به خط زیبای رضوان بن محمد تبریزی کتابت شده است.


https://4o1.ir/4ZaOt