آموزش زبان فارسی ، در "موساد" !.

در این ویدئو ، که از یکی از شبکه های تلویزیونی اسرائیل ، پخش شد ؛
مشاهده خواهید کرد که افسران سازمان جاسوسی موساد ، برای اهداف جاسوسی خود ، به مأموران اطّلاعاتی تحت امرشان ،
زبان فارسی را ، آموزش داده ، و حتّی ،
همانگونه که شاهد خواهید بود ،
مکالمات عامیانه و روزمرهٔ ایرانی ها را نیز ،
مورد توجّه ، قرار می دهند .
این افسران ، عمدتاً ، صهیونیست های ایرانی
هستند .