ساز بالابان/موسسه سامان علوی

⚜آموزش بالابان و دودوک با همکاری اساتیدی از ارمنستان و جمهوری آذربایجان⚜

#filmmüziği
#eskimüzikler
#bizimmüzik
#azerimüziği
#dans
#piano
#jazz
#jazzmusic
#müzikyaşatır
#müzikal