پایان نامه با موضوع بیماران وسواسی

پایان نامه مقایسه اثربخشی روش‌های درمان رفتاری، رفتاری – شناختی، رفتاری – فراشناختی و دارویی برعلائم وسواس و باورهای فراشناخت بیماران
لینک دانلود
https://77u.ir/?s=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B3%DB%8C