قابلیت اجرا روی قطعات خودرو/مخمل پاش۰۲۱۵۶۶۴۶۲۹۷

امگا فلوك
توليد كننده انواع دستگاه هاي مخمل پاش ،ابكاري فانتا كروم،و هيدروگرافيك .به صورت خانگي و صنعتي و ارائه مواد اوليه درجه يك هر سه دستگاه بصورت وارداتي و توليد ايراني#دستگاهمخملپاش #دستگاهفانتاکروم #دستگاههیدروگرافیک # #دستگاهمخملپاش۰۹۳۶۲۴۲۰۷۶۹ #دستگاهمخملپاش۰۹۳۶۲۴۲۰۸۵۱#دستگاهمخملپاش۰۹۳۶۲۴۲۰۸۵۸ #دستگاهمخملپاش۰۲۱۵۶۶۴۶۲۹۷ #پودرمخمل۰۹۳۶۲۴۲۰۸۵۸ #پودرمخمل۰۹۳۶۲۴۲۰۸۵۱ #پودرمخمل۰۹۳۶۲۴۲۰۷۶۹ #پودرمخمل۰۲۱۵۶۶۴۶۲۹۷ #پودرمخمل۰۹۳۵۱۶۵۱۷۸۱ #پودرمخمل۰۹۳۸۵۳۲۴۴۳۴ #دستگاه_هیدروگرافیک۰۲۱۵۶۶۴۶۲۹۷ #دستگاه_هیدروگرافیک۰۹۱۹۲۰۷۵۴۸۳ #دستگاه_هیدروگرافیک۰۹۳۶۲۴۲۰۷۶۹ #دستگاه_هیدروگرافیک۰۹۳۶۲۴۲۰۸۵۱ #دستگاه_هیدروگرافیک۰۹۳۶۲۴۲۰۸۵۸ #دستگاه_فانتاکروم۰۲۱۵۶۶۴۶۲۹۷ #دستگاه_فانتاکروم۰۹۱۹۲۰۷۵۴۸۳ #دستگاه_فانتاکروم۰۹۳۶۲۴۲۰۸۵۸ #دستگاه_فانتاکروم۰۹۳۶۲۴۲۰۸۵۱ #دستگاه_فانتاکروم۰۹۳۶۲۴۲۰۷۶۹ #پترن۰۲۱۵۶۶۴۶۲۹۷ #پترن۰۹۱۹۲۰۷۵۴۸۳ #پترن۰۹۳۶۲۴۲۰۸۵۸ #پترن۰۹۳۶۲۴۲۰۸۵۱ #پترن۰۹۳۶۲۴۲۰۷۶۹