جزوه سازمان و مدیریت با قابلیت ویرایش و جستجو

جزوه سازمان و مدیریت https://digiketab.net/doc/product/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%88/ دانلود جزوه سازمان و مدیریت انجام وظایف مورد نیاز، سازماندهی، مدیریت و برنامه ریزی نفرات سازمان و استفاده از امکانات برای رسیدن به اهداف سازمانی pdf ادغام دو فرهنگ قوی اگر فرهنگ ها بسیار شبیه به دانلود باشند نیازی به ایجاد مشکل ندارد. R.J. برای مثال، رینولدز با کمترین میزان آسیب با نابیسکو ادغام شد. هر دو شرکت فرهنگ قوی داشتند، اما سازگاری دانلود رایگان جزوه سازمان و مدیریت pdf بالا بود. بنابراین فرهنگ‌های قوی احتمالاً تنها زمانی مانع اثربخشی در سازمان تازه ادغام شده می‌شوند که فرهنگ‌ها در تضاد باشند. پیشنهاد شده است که تناسب فرهنگی را می‌توان با مقایسه دو نامزد ادغام بر اساس ویژگی های فرهنگی کلیدی آنها ارزیابی کرد. به عنوان مثال، ده ویژگی فرهنگی که قبلاً در این فصل ارائه شد، می‌تواند پایه و اساس را فراهم کند. سایر نگرانی‌های فرهنگی - مانند میانگین سنی هیئت مدیره، درصد ارتقاء از درون، تعداد سطوح مدیریتی، یا میزان تماس مستقیم با مشتری توسط مدیریت ارشد- می‌توانند به عناصر دیگری اضافه شوند که ممکن است به یکپارچگی کمک کرده یا مانع آن شوند. اگر این ارزیابی نشان دهنده تناسب ضعیف باشد و اگر هر دو فرهنگ نسبتاً قوی هستند، ممکن است به مدیریت توصیه شود که به دنبال یک نامزد ادغام در جای دیگری باشد. بحث کلیدی: آیا فرهنگ ها قابل مدیریت هستند؟ قبل از اینکه به تفصیل به این جزوه نگاه کنیم، نکته ای سازمان روشن شدن مناسب به نظر می‌رسد. وقتی بحث مدیریت فرهنگ می‌کنیم، منظورمان تغییر فرهنگ است. این به تعریف رایج تبدیل شده است. با این حال، همانطور که یکی از نویسندگان اشاره کرده است، مدیریت فرهنگ نیازی به تغییر فرهنگ ندارد. به عنوان مثال، در زمان گذار، مدیریت فرهنگ یک سازمان ممکن است مستلزم حفظ فرهنگ فعلی باشد تا ایجاد تغییر. بنابراین، به معنای بسیار دقیق، مدیریت یک فرهنگ می‌تواند مستلزم تثبیت وضعیت موجود و همچنین ایجاد تغییر به سوی دولت دیگر باشد. با این حال، برای اهداف خود، مدیریت فرهنگ و تغییر فرهنگ را مترادف تلقی خواهیم کرد. پرونده موافق نظریه پردازان و مشاوران مدیریت علاقه خاصی به نشان دادن این موضوع دارند که می‌توانند موقعیت های نامطلوب را تغییر دهند. به عنوان مثال، ما حجم زیادی از ادبیات برای بهبود سبک رهبری یک مدیر دانلود ، به مدیران کمک می‌کنیم با کارکنانی که انگیزه ندارند، یا مدیران را در طراحی مجدد سیستم‌های کنترل ناکافی راهنمایی کنند. همین خوش بینی را می‌توان در مورد فرهنگ سازمانی نیز به کار برد. همانطور که یکی از نویسندگان بیان می‌کند، "اگر مدیران نتوانند سازمان خود را از طریق تغییرات فرهنگی برنامه ریزی شده هدایت کنند، این موضوع کاربرد عملی محدودی دارد و ممکن است فقط مورد علاقه دانشگاهی باشد." فرهنگ یک سازمان ممکن است برای زمان و مجموعه ای از شرایط خاص مناسب بوده باشد. اما زمان و شرایط تغییر می‌کند. رقابت خارجی، تغییرات در مقررات دولتی، تغییرات سریع اقتصادی و فناوری‌های جدید نمونه‌هایی از نیروهایی هستند که ممکن است یک سازمان را با فرهنگی مواجه کنند که مانع از اثربخشی آن شود. در چنین مواردی، مدیریت می‌تواند آن دسته از عواملی که فرهنگ کنونی را ایجاد و حفظ می‌کند، تغییر دهد. یعنی همانطور که فرهنگ ها آموخته می‌شوند، می‌توان آنها را فراموش کرد. دانلود جزوه سازمان و مدیریت ما می دانیم که فرآیند انتخاب، اقدامات مدیریت ارشد و روش های انتخاب شده برای اجتماعی کردن کارکنان یک فرهنگ را حفظ می‌کند. به طور مشابه، داستان‌ها، آیین‌ها، نمادهای مادی و زبان ابزاری هستند که به وسیله آن کارکنان یاد می‌گیرند چه کسی و چه چیزی مهم است. با تغییر این عوامل باید بتوانیم فرهنگ را تغییر دهیم. به عنوان مثال، مدیریت ارشد ممکن است کارکنانی را که به شدت در فرهنگ جاری قفل شده‌اند اخراج یا تنزل دهد و افرادی را جایگزین کند که ارزش‌های مورد نظر را می‌پذیرند و ترویج می‌کنند. یا ممکن است مجموعه جدیدی از آیین‌ها را برپا کنند که یک محیط فرهنگی متفاوت را تقویت کند. چرخش فرهنگی کاغذ اسکات جزوه سازمان و مدیریت هنگامی که فیلیپ لیپینکات در سال 1981 به عنوان مدیر اجرایی شرکت کاغذ اسکات (Scott Paper Company) انتخاب شد، بلافاصله شروع به تغییر فرهنگ شرکت کرد. او وارث شرکتی شد که سود هر سهم آن پس از تعدیل تورم، از سال 1974 به میزان 6/8 درصد کاهش یافته بود. اسکات به یک بوروکراسی متمرکز و پیر با ذهنیت نگهدارنده تبدیل شده بود. مهم نیست…