داستان روز "ملکه جای پارک"

داستان روز "ملکه جای پارک"
????کتاب: سوپ جوجه برای روح
" اگر گرایش خود را تغییر بدهیم، نه تنها زندگی را به شکل متفاوتی می بینیم؛ بلکه خود زندگی نیز متفاوت خواهد شد".

???????? با صدای: سارا نوری