انتقال خودرو‌هایی که ممنوعیت تردد را نقض کنند به پارکینگ

خودرو‌هایی که ممنوعیت تردد را نقض کنند به پارکینگ منتقل می‌شوند