بازدید بشار اسد از مناطق غوطه شرقی دمشق

پخش خودکار بعدی:
؟
حضور اسد در ویرانه های غوطه شرقی دمشق