تصادف وحشتناک کامیون با یک دستگاه تریلی در چهارراه

نقص فنی یک دستگاه تریلی در چهارراهی، منجر به وقوع حادثه‌ای وحشتناک شد.