تشکیل کارگروهی برای تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت

تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت