تاباندن نور به روستایی در نروژ با استفاده از آینه های بزرگ

در این روش از سه آینه بزرگ که توسط یک کامپیوتر زاویه آن در جهت مناسب برای گرفتن بیشترین بازدهی از خورشید تنظیم می شود، استفاده شده است.