انیمیشن کوتاه پانتئون

انیمیشن پانتئون در عصر سحر و جادو سیاه ، به داستانها گفته شد که یک بلور فضایی کلید باز کردن استپورتال بین دو جهان. هرکسی که کلید را بدست آورد می تواند پرتال را در یک معبد گمشده باز کند