پایان نامه ها درباره پتری رنگی

دانلود پایان نامه ارشد:تاثیر حشره کش های میکروبی Bacillus thuringiensis,Beauveria bassiana, Metarhizium anizopliae برپروانه مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta
لینک دانلود
https://77u.ir/?s=%D9%BE%D8%AA%D8%B1%DB%8C+%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C