انجام انتقال سوابق بیمه ای از صندوق بیمه روستایی به تامین اجتماعی

رئیس اداره نظارت فنی بیمه شدگان تامین اجتماعی: برای تسریع در روند انتقال سوابق بیمه ای روستائیان، موضوع به شورای عالی رفاه تامین اجتماعی ارجاع شد و در نهایت این مصوبه به تصویب وزرای مربوطه رسید.