بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک و ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان زراعی به بقایای آن

بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک و ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان زراعی به بقایای آن---
https://download-thesis.com/product/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%aa%d8%ac%d8%b2%db%8c%d9%87-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%81-%da%a9-2/