نحوه نصب اسپرینکلر برج خنک کننده

گروه فنی مهندسی تجهیز صنعت تتا در دو نوع آلومینیوم و برنجی تولید میشود.
نحوه نصب اسپرینکلر برج خنک کننده به صورتی است که این قطعه از 3 قطعه جدا از یکدیگر تشکیل شده است . 1.قسمت ثابت یا مرکزی آن که در زیر این قطعه قرار دارد. قسمت متحرک که در وسط اسپرینکلر قرار دارد که تحت جریان حرکت ثقلی آب را پخش میکند. و قسمت بالا که روکش شفت قرار دارد.https://tst-coolingtower.ir/
قسمت ثابت که توسط لوله ورودی آب وارد اسپرینکلر برج خنک کننده میشود. بعد از ورود آب وارد قسمت وسط اسپرینکلر میشود که تحت حرکت آب را درون برج خنک کننده پرتاب میکند.
برای محکم سازی از خروج بی رویه آب لوله ورودی توسط چسب عایق بندی میشود و نوار تفلون برای محکم کاری استفاده می شود و در انتها پیج و مهره برای محکم کاری استفاده میشود.https://tst-coolingtower.ir/%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%da%a9%d9%84%d8%b1-%da%a9%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86%da%af-%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1-cooling-tower-sprinkler/