بهترین راه برای تدریس داوطلبانه به کودکان کار و بیمار در "خیریه کودکان فرشته اند"

در این ویدئو می توانید اطلاعات جامعی از فعالیت "خیریه کودکان فرشته اند" داشته باشید، "خیریه کودکان فرشته اند" یکی از بهترین خیریه هاست که جدا از کمک های نقدی میتوانید کار داوطلبانه انجام دهید.شما می توانید با عضو شدن در آن به تدریس داوطلبانه به کودکان کار بپردازید و یا به تدریس داوطلبانه به کودکان بیمار.
http://koodakancharity.ir/voluntary-teaching/