عفونت هلیکوباکتر پیلوری چیست؟

هلیکوباکتر پیلوری نوعی باکتری است که معده شما را آلوده می کند. می تواند به بافت معده و قسمت اول روده کوچک (اثنی عشر) آسیب برساند. این می تواند باعث قرمزی و درد (التهاب) شود. در برخی موارد می‌تواند باعث ایجاد زخم‌های دردناک به نام زخم معده در دستگاه گوارش فوقانی شود.
https://sabzcell.com/%d8%b9%d9%81%d9%88%d9%86%d8%aa-%d9%87%d9%84%db%8c%da%a9%d9%88%d8%a8%d8%a7%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%be%db%8c%d9%84%d9%88%d8%b1%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/