انتقاد آموزش و پرورش از مهدهای کودک

محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش وضعیت انضباطی مهدهای کودک را مناسب ندانست.