شعرخوانی "میلاد کی مرام".

" میلاد کی مرام " ، بازیگر سینما و تلویزیون ،
شعر زیبای " امیرحسین اللّهیاری " را
( البتّه ، با اندکی تغییر ) ؛ به زیبایی ،
بازخوانی کرد .
متن اصلی شعر را ، می توانید ،
در سایت های ادبی ، جست و جو کنید