آهنگ جناب سروان ولم کن مجتبی ترکاشوند

تکست آهنگ جناب سروان ولم کن مجتبی ترکاشوند
https://bamiseda.ir/?p=17096
جناب سروان ولم کو ای وقته شو کمینم
آمدم روی دیوار عشقگمه ببینم
مه دزد نیستم به مولا مه آمدم زید بازی
به خاطر عاشقی کی رفته پیش قاضی
جناب سروان ولم کن این وقت شب کمینم مجتبی ترکاشوند