چسبی برای ترمیم شیشه ‌های شکسته

شیشه‌های شکسته شده با کمک چسبی قدرتمند به راحتی قابل ترمیم و بازسازی است.