غزل : عراقی _ صدا : قاسم ساروی

به کدام مذهب است این ، به کدام ملت است این
که کُشند عاشقی را ، که تو عاشقم چرایی ؟
بخشی از غزل کم نظیر فخرالدین عراقی
صدا : قاسم ساروی