نادان رو از هر طرف بخونی نادانه

هرگز به یک احمق نزدیک نشو...

پس باید مراقب باشی با کیا مراوده داری..ببین سر به سر کی میزاری..نادانن یا نه؟؟

اینا برای زندگیت مثل سم مهلک هستن..تو رو توی چالش میندازن

یوبان باشید

http://youbaan.ir/