ریمیکس گیسو پریشان آرون افشار

ریمیکس گیسو پریشان آرون افشار
https://bamiseda.ir/?p=15028
آتش عشقت در جان من افتاد در دام چشمت شدم گرفتار

از تو چه پنهان سر به هوایت شده دل بیچاره از لحظه دیدار

ضربانم تویی ورد زبانم تویی جان و جهانم تویی عشق تویی