این آکواریوم زیبا را ببینید.

اندازهٔ آکواریوم و ماهی های درون آن را ،
می توانید ، از فردی که با لباس غوّاصی ،
در داخل آن است ، حدس بزنید .