فضای کسب و کار اشتراکی

تا یک دهه پیش تصویری که از سر کار رفتن و کار کردن داشتیم خانم یا آقایی بود که با یک استایل اداری معمولا رنگ های خنثی و تیره در حالی که یک کیف چرمی ساده قهوه ای به دست داره با عجله به سمت اداره میره و چیزی که در انتظارشه یه میز اداری و یک اتاق ساده و کسل کننده س که باید هشت ساعت از وقتش رو بی وقفه اونجا بگذرونه.
https://karabiz.ir/articles/فضای-کار-اشتراکی/