غزل حافظ - هرکه شد محرم دل در حرم یار بماند

برای کسب اطلاعات بیشتر و گذری در زندگی حافظ شیرازی با ماهمراه باشید..
https://tarikhema.org/ganj/hafez