کتاب مروری جامع بر حسابرسی ایرج نوروش pdf

کتاب مروری جامع بر حسابرسی ایرج نوروش pdf-برای دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید
http://ketabche.net/product/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%ac/