آموزش همکاران سیستم در آموزشگاه عصرنخبگان - آموزش مرور حسابها

آموزشگاه حسابداری عصرنخبگان مرجع آموزش نرم افزارهای حسابداری مطرح ایران فیلم آموزش مرور حسابها در نرم افزار همکاران سیستم را توسط آقای اکبر مهدیزاده مدرس دوره های حسابداری بازار کار تهیه و منتشر کرده است. شما میتوانید با مراجعه به آدرس زیر فیلم کامل آموزش مرور حساب ها را مشاهده نمایید.

"آموزش مرور حسابها در همکاران سیستم"