آهنگ بچه ننه از محسن لرستانی

آهنگ بچه ننه از محسن لرستانی
https://bamiseda.ir/?p=6961
اسم منو دیگه نیار جلوی چشمام دیگه نیا ای دختره ای بی

حیا بدجور ازت بدم میاد بزار برو ای لامذهب دیگه برام گریه

نکن برو بشین با یارت بشین براش هی ناز بکن بشین براش

هی ناز بکن لیاقتت همینه که باشی با این بچه ننه توی این دنیا