تبریک تولد برای متولدین 3 آبان

من آبانی ام
از جنس پاییز و عقرب
با من که خوب باشی
زندگی را برایت به زیبایی پاییـز می کشم
اگـر بـد تـا کنی
عقرب وجودم تا همیشه نیشت میزند
من آبانی ام
تولدت آبان ماهیها مبارک