تنطیمات فلومتر مغناطیسی برند کرونه

آشنایی با پارامترهای موجود در کانورتر کرونه
IFC 300 C
مدل سنسور :OPTIFLUX 4000
------------------------------------------------------------------------------------------------------
ابزار دقیق مهام
مرکز تخصصی تجهیزات اندازه گیری بزار دقیق ,اتوماسیون صنعتی هیدرویک و پنوماتیک در ایران
همچنین واردات تجهیزات اندرس هاوزر آلمان در ایران
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Follow InstroControl on social media

http://www.instagram.com/instrucontrol

http://www.telegram.me/instrucontrol
"اندرس هاوزر"