داستان روز "زمین برایت به حرکت درآمد"

داستان روز "زمین برایت به حرکت درآمد"
????کتاب: سوپ جوجه برای روح
"اگر اراده کنی، راهی خواهی یافت. حتی اگر امروز نشد, فردا راهش را پیدا خواهی کرد".

???????? با صدای: غلامرضا صادقی