ماجرای قهر هومن سیدی و طناز طباطبایی سر یک دیالوگ!

توضیح طناز طباطبایی از اختلاف بر سر یک دیالوگ با هومن سیدی را ببینید