نگاهی به ترکیه و زندگی در آن

توضیح درمورد فرهنگ و سنت ترکیه در یک مقاله نمیگنجد چرا که ملیت های متعددی مثل یونانی، گرجی، عربی در سراسر ترکیه زندگی می کنند که فرهنگ و تاریخ ترکیه را شکل داده اند.