داستان روز "قوانین انسان بودن"

داستان روز "قوانین انسان بودن"
????کتاب: سوپ جوجه برای روح
" در انسان بودن هم، معصومیت شیرینی وجود دارد. تو مجبور نیستی فقط شاد یا فقط غمگین باشی، تو می توانی همزمان، هم عالی و بی نقص، و هم شکسته و در هم فروریخته باشی".

???????? با صدای: معصومه عزیزمحمدی