یک قدم تا بهشت - برداشت پنجم

بیماران نیازمندی که با صدقه های مردم درمان می شوند...