طریقه ساخت ربات با چوب بستنی

با استفاده از وسایلی ساده و در دسترس مانند چوب بستنی، مقداری چسب و باطری می‌توان یک ربات راه رونده رادیو کنترلی درست کرد.