خبر امضای تفاهم نامه همکاری وزرای دفاع ایران و تاجیکستان

همکاری وزرای دفاع ایران و تاجیکستان