تولید اتوبوس با استفاده از موتور ایرانی

متخصصان داخلی در شرایط تحریمی با اتکا به ساخت داخل و کار جهادی توانستند موتور اتوبوس را داخلی سازی و سپس ساخت اتوبوس را آغاز کنند.