تخلف عجیب ساخت و ساز در شمیرانات

تخلف ملکی که مالک با دریافت جواز 800 متری ساخت بنای خود را به بیش از 19 هزار متر رسانده است.