توصیه کرونایی وزیر نفت به خبرنگار: به من نچسب!

بیژن زنگنه هنگامی که در جمع خبرنگاران حاضر شد ضرورت رعایت طرح فاصله‌گذاری اجتماعی را متذکر شد و به آن ها گفت که از او فاصله بگیرند تا مریضی را منتقل نکنند.