تصادف و حادثه مرگبار در جاده مریوان - سنندج

سبقت غیرمجاز یک دستگاه تریلی، در جاده مریوان - سنندج، حادثه مرگباری را رقم زد.